Algemene voorwaarden

Definities en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Mojo Leefstijlcoaching, handelsnaam van Petra-Ellen van Vulpen, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 78176530, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
 • Opdrachtgever: de persoon, organisatie of instantie, die aan Mojo Leefstijlcoaching opdracht verleent tot het verrichten van diensten.
 • Cliënt: degene die gebruikt maakt van een (of meer) van de diensten die Mojo Leefstijlcoachings aanbiedt.
 • De Opdrachtgever en de Cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde te zijn.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mojo Leefstijlcoaching.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Mojo Leefstijlcoaching uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Mojo Leefstijlcoaching uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 1 Algemeen

 1. Mojo Leefstijlcoaching is de handelsnaam van Petra-Ellen van Vulpen, zoals vastgelegd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 2. Deze voorwaarden iedere offerte de Opdrachtgeveren iedere overeenkomst tussen Mojo Leefstijlcoaching en de Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mojo Leefstijlcoaching, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 4. Er is geen sprake van een medische organisatie en dus zal geen medisch advies worden gegeven of een medische diagnose worden gesteld.
 5. Gegevens van de Opdrachtgever/Cliënt worden zonder toestemming van de Opdrachtgever/Cliënt niet aan derden verstrekt.
 6. De Opdrachtgever/Cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts (of andere relevante zorgprofessional) dat hij/zij een advies- of coaching traject volgt.

Artikel 2 Offertes, overeenkomsten en uitvoering van de dienst

 1. Offertes van Mojo Leefstijlcoaching zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Mojo Leefstijlcoaching zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn geldig tot aan de op de offerte vermelde datum. Na deze datum kunnen aan de onderliggende offerte geen rechten worden ontleend.
 4. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere opdrachtgevers inclusief BTW.
 5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Mojo Leefstijlcoaching kan niet aan een offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel) van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 Totstandkoming en nakoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Mojo Leefstijlcoaching en een Opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
 2. Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een door Mojo Leefstijlcoaching uitgebrachte offerte, dan wel door akkoord geven op een digitaal door Mojo Leefstijlcoaching gestuurde offerte.
 3. De overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door Mojo Leefstijlcoaching uitgebrachte offerte, zodra met de feitelijke dienstverlening door Mojo Leefstijlcoaching een aanvang is gemaakt.
 4. De met de Opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor Mojo Leefstijlcoaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting.
 5. Mojo Leefstijlcoaching is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 6. Mojo Leefstijlcoaching verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden.
 7. Indien er sprake is van overmacht, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Mojo Leefstijlcoaching kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, om op een later tijdstip alsnog nagekomen te worden, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 4 Informatievertrekking door Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door Mojo Leefstijlcoaching worden gevraagd. De Opdrachtnemer zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het adequaat uitvoeren van de overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de Opdrachtgever, dan dient dit aan Mojo Leefstijlcoaching doorgegeven te worden.
 2. Mojo Leefstijlcoaching is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de Opdrachtgever vanwege onjuiste (adres)gegevens.

Artikel 5 Geheimhouding

 1. Mojo Leefstijlcoaching zal alle gegevens van Opdrachtgever geheim houden waarvan ij weet of kan aannemen dat deze vertrouwelijk zijn.

Artikel 6 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door Mojo Leefstijlcoaching aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur, dan is hij onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is dan wettelijke rente aan Mojo Leefstijlcoaching verschuldigd. In dat geval kan Mojo Leefstijlcoaching besluiten om de dienstverlening aan de Opdrachtgever op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Mojo Leefstijlcoaching zal de Opdrachtgever van haar eventuele voornemen tot opschorting van de dienstverlening dan wel beëindiging van de overeenkomst, schriftelijk in kennis stellen.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 5. Alle met de incasso gemoeid gaande (buiten)gerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Opdrachtgever degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Mojo Leefstijlcoaching.

Artikel 7 Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. Mojo Leefstijlcoaching heeft het recht om zonder opgave van reden de dienstverlening (of een deel daarvan) te annuleren of deelname van een Opdrachtgever of Cliënt te weigeren, dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen Cliënt/coachee te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Mojo Leefstijlcoaching betaalde bedrag.
 2. Annulering door de Opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van een coachtraject, workshop of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de overeenkomst te voldoen.
 3. Ingeval de Opdrachtgever dan wel de Cliënt, na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Mojo Leefstijlcoaching, anders rechtvaardigen.
 4. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Mojo Leefstijlcoaching streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip.
 5. Bij afzegging door de Opdrachtgever binnen 24 uur is Mojo Leefstijlcoaching gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 6. Mojo Leefstijlcoaching heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de Opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichtingen binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 8 Overmacht

 1. Mojo Leefstijlcoaching is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 2. Mojo Leefstijlcoaching kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 3. Indien deze periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door Mojo Leefstijlcoaching zijn verricht voor het intreden van de overmacht, mogen aan de Opdrachtgever gefactureerd worden.

Artikel 9

 1. Mojo Leefstijlcoaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever ontstaan als gevolg van een aan Mojo Leefstijlcoaching toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad.
 2. Indien Mojo Leefstijlcoaching aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mojo Leefstijlcoaching of haar ondergeschikten.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Mojo Leefstijlcoaching of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Mojo Leefstijlcoaching aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Mojo Leefstijlcoaching afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Mojo Leefstijlcoaching in verband met die verzekering draagt.

Artikel 10 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Mojo Leefstijlcoaching. Alle door Mojo Leefstijlcoaching geproduceerde stukken en/of verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, berekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Mojo Leefstijlcoaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of door anderen dan Mojo Leefstijlcoaching ten uitvoer worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 11

 1. Op elke overeenkomst tussen Mojo Leefstijlcoaching en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Mojo Leefstijlcoaching.
 2. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen Mojo Leefstijlcoaching en de Opdrachtgever in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien Mojo Leefstijlcoaching van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Amsterdam, februari 2021

Versie 1.0 (DEF)